知识库

看拼音写汉字练习

网站:知识库   来源:网络收集

人教版小学语文三年级上册拼音填汉字 1、píng bà ( chuān dài ) zhāo hū ( hú diã kǒng quâ wǔ tïng zhōng ) ( ) ( ) cū zhuàng ( ) ) ( ) ( fâng wěi zhú ( )( dǎ bàn huān chàng piāo yáng jìng lǐ hào qí yïu xì gǔ lǎo )( jiã bái ) ( shǐ jìn ) ( rïng máo ) )( yáo huàng ) zhâ xiē jiǎ zhuāng ( ) ( yǒu qù ) ) ( cháo dài ( ) diào yú shâng kāi ) ( ) )( )( )( ) ( ) zhāo yǐn râ nào ( ) ( 2、wán shuǎ ( guān chá ( ) ( ) ( huā bàn ) ( hã lǒng shǒu zhǎng ) ( ) ( ) ( yī běn zhâng jīng ( 3 、 f ē ng d ǐ ng ( jū rán ( ) ( 5、yǎng wàng ( kě xī ( ) ( gǎn kuài ) ( ) ( guǒ rán ) ( )( hū rán ) ( sì hū yǐn rãn zhù mù ) b á i f à c ā ng c ā ng )( juã xīn z á n men )( fân lì )( pá shān ) huî zhě ) bi à n zi y ǒ ng q ì ) )( zhōng yú ) ( ) ( )( lì liàng ) ( xiōng pú ) ( miàn bāo zhā ) ( jiāo wài sàn bù ) ( dī tïu ) ( chãng shí ) ( ) ( huān kuài ) ( yán hán zì yán zì yǔ )( ) ) ( kěn dìng ( huān bâng luàn tiào ) ) (

6、tū rán chē liàng câ shēn ( ) ( ) ( ) ( àn dîng )( l ì kâ rãn xíng dào zhào xiàng jī )( )( ) dǎ liang jì zhě ( )( )( zhuǎn gào bǎi nîng zhǔn bâi jiāo juǎn )( qí guài )( )( mì shū zá zhì shâ )( ) ) ( 7、zhù míng zhuō mí cáng ( ) ( ) ( dì zhì xuã jiā yán yán shí shí lì shǐ ) ( zhuān mãn ) ( kǎo chá )( qín lǐng )( ) ( chãng guǒ ) ( ) ) ( zhuàn lái zhuàn qù xìng qù píng zhěng ( qiāo qiāo ( )( duǒ shǎn ) ( tuī dîng ) ( lǚ xíng ) ( wî chuáng ) yán jiū ) ) ( y í jì ) ( jì lǜ ) ( wî chuáng ) ( zhân jīng ( ) ( ) ( ) xiāng fãng )( jiā jiã )( jiā bâi ) 9、cù jìn shēn rù jì yì yì kǒu tïng shēng ( )( )( biàn dì )( chā huā ) )( yáo yuǎn ( ) ( ) ( 10、jīng xīn xī wàng yī rán fēi wǔ pīn mìng bēn pǎo dǒu dîng xún zhǎo ( mî fáng ( ) ( jì xù )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) dà jīng shī sâ ) ( shì zi )( ) ( jiā jǐn )( qiān hū wàn huàn ) ( chuí tïu sàng qì ) bō luï yán râ ) ( ) ) ( 11、qīng liáng ( liú yì xiān zǐ )( )( shàn zi )( ) ( qì wâi yïu piào ( )( ) ( xiāng tián liáng shuǎng liáng shí yáng shù fēng shōu ) ( ) ( ) ( )( )

yì mãi ( ) ( yā lí ) ( yïu liàng liàng ) fēn fāng mí rãn ) ( yàn lì )( jiāo nân liú xīn )( )( zhí wù xuã jiā ) ( sū xǐng shī dù )( )( guān xì mì qiâ ) shì yí ) 13、zhēng qí dîu yàn ( kūn chïng chuán bō ( )( )( ) ( shì yìng zhǎn shì xū yào xiū jiàn lù xù dà zhì ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( nâi wài qiáng dà měi mâng )( )( ) )( 14、zhǔn quâ wú wù quâ quâ shí shí wú lùn shì yàn zhǐ dài zhâng shí ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fēi sàn jī hū dà gài jiǎn shǎo zǔ lì yáo yuǎn tuī câ bāo kuî jiǎn chá ( )( )( )( )( )( )( )( ) ( ) mí shī yán tú chāo cháng jì yì lì běn nãng ( )( )( )( )( ) 15、míng táng làng fâi jìng piàn ( xì wēi ( ) ( yu â d ú ) ( su í y ì kān shǒu dìng shí qīng xián fàng dà jìng ) ( ) ( ji ǎ n d ā n ) ( ) ( xi ǎ n w ē i j ì ng ) ( ) ti á o ji ã jǐ lái jǐ qù ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( wēi shēng wù bài fǎng wán jù děng dài ( ) ( ) ( ) ( ) 17、yuǎn jìn wãn míng xiāng jù xuã wân fēng chãn pú pú nà mân yíng hîu ( d ě ng h î u ( zh ǐ j ì ng ) ( zh ǎ ng j ì n ) ( ) ( b ǎ o li ú ) ( chu á n sh î u ) ( ) ( ) q ǐ ng ji à o ) ( j ì ng zh î ng ) ( ) ) ( ) ( ) (

pǐn xíng ( shān qiū ) sì zhī jī fū liáo kuî ) ( ) ( ) ( ) ) ( 18、yǔ zhîu hēi àn shàng shēng xià jiàng qì xī ( ) ( ) ( ) ( ) ( xuâ yâ bēn liú bù xī mào shâng ( ) ( ) ( zī rùn chuàng zào ) ( ) ( ) 19、shâ jì cān jiā xiïng wěi quán bù hãng kuà chuàng jǔ jiǎn qīng chōng jī lì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhîng liàng jiã shěng jiān gù měi guān shí lán lán bǎn jīng měi tú àn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qián zhǎo huí shǒu yáo wàng shuāng lïng xì zhū cái gàn bǎo guì yí chǎn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiàn chãng ( ) 21、zhōng duàn chǔ jiāng gū fān ( ) ( ) ( ) 22、fēng jǐng yōu měi wù chǎn fēng fù wǔ guāng shí sâ gāo dī bù píng ( g â zh ǒ ng g â y à ng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qi ā n q í b ǎ i gu à i ) ( ) ch ã ng q ú n ji ã du ì ) ( pi ā o pi ā o y á o y á o yú yâ gōng rãn sì jiǎo cháo tiān ( ) ( zǔ zǔ bâi bâi shēn lán xìng huáng ) ( ) ( ) ( ) jiāo cuî lǎn yáng yáng pī jiǎ wēi wǔ yán sâ xíng zhuàng mào mì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fãi liào jì huà ( ) ( jiǎn dōng xi ) ( ) 23、chōu chū nân lǜ huì chãng xīn shǎng mì mì cãng cãng dǎng zhù shì xiàn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiàn chū kě kǒu xiān nân míng guì yào cái yîu sōng yîu ruǎn shã tou shōu cán ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fǎn yìng guā fēng jìn pào ( ) ( ) ( ) 25、jí hã zhāo jià jǐn zhāng gù rán wū guī zì wâi jìn gōng pào kǒu tǎn kâ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hã âr wãi yī zhàn chǎng dà xiǎn shãn wēi shǒu cì luàn chãng yī tuán cháng chù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shâng lì zhě cháng máo dùn pái shǒu chí yì bān shì bīng hîu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 26、bīng xiã fǔ tïu shǒu jù wán yì miǎn de qiǎng zǒu nán guî suàn shù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dāng chū suí biàn rãng rán dí rãn tái jiē suǒ yǐ dǒng de wā tǔ wū zi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chū cì guǎn dào ( ) ( ) 27、jiāo ào ào màn qiān xū shãn qì nǎo nù xiāng tí bìng lùn lǐ huì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) huāng liáng jīng yà guāng jiã pǔ sù jià zhí xīng fân táo cí zuǐ jiǎo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chǎo jià gǎn jī ( ) ( gǎn shîu pěng zhe ) ( ) ) ( 29、zhǎng shēng wãn jìng yuàn yì zī shì lún liú qíng kuàng màn tūn tūn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhù shì râ liâ chí jiǔ píng xī qíng xù jiǎng shù pǔ tōng huà dîng tīng ( ) ( gǔ lì ( ) ( ) ( tïu qiú ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 30、chãng gōng shì yàn jiào yù jiā píng zi shãng zi dài biǎo chá bēi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wēi xiǎn shùn lì rú shí bù jiǎ sī suǒ jī dîng huî dã guān xi zán liǎ dǔ zhù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31、jǐ yǔ shì tàn xīn yì zhù fú tián mì dān xīn kuān yù qián xī tí xǐng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xìng gāo cǎi liâ àn shì cāi câ lì jí kǎ piàn pàn wàng xiǎn rán yōng bào ( ) ( ) ( ) ( ) ( táng guǒ ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) rãn ài tïng qíng tǐ tiē ( ) ( ) ( mǎi mài ) (

相关内容
 • 一年级下册看拼音写汉字易混字练习

  一年级下册看拼音写汉字易混字练习

  一年级下册看拼音写汉字易混字练习...

 • 部编版语文一年级下册写字练习看拼音写汉字

  部编版语文一年级下册写字练习看拼音写汉字

  部编版语文一年级下册写字练习看拼音写汉字...

 • 一上看拼音写汉字练习

  一上看拼音写汉字练习

  一上看拼音写汉字练习...

 • 部编语文七年级下册看拼音写汉字练习试题

  部编语文七年级下册看拼音写汉字练习试题

  部编语文七年级下册看拼音写汉字练习试题...

 • 一年级语文上册专项练习:看拼音写汉字

  一年级语文上册专项练习:看拼音写汉字

  一年级语文上册专项练习:看拼音写汉字...

 • 一年级上册语文看拼音写汉字练习题

  一年级上册语文看拼音写汉字练习题

  一年级上册语文看拼音写汉字练习题...

 • 四年级语文下册专项练习:看拼音写汉字()

  四年级语文下册专项练习:看拼音写汉字()

  四年级语文下册专项练习:看拼音写汉字()...

 • 人教版三年级上册语文看拼音写汉字练习

  人教版三年级上册语文看拼音写汉字练习

  人教版三年级上册语文看拼音写汉字练习...

 • 看拼音写汉字练习1年级下学期

  看拼音写汉字练习1年级下学期

  看拼音写汉字练习1年级下学期...

 • 二年级看拼音写汉字练习题-上册

  二年级看拼音写汉字练习题-上册

  二年级看拼音写汉字练习题-上册...

 • 网友在搜
 • 二年级看拼音写汉字
 • 看拼音写汉字软件
 • 看字写拼音
 • 看拼音写汉字chenjin
 • 看拼音写词语
 • 小学看拼音写汉字
 • 荣耀6plus双击唤醒 爱情公寓2优酷 南极人保暖内衣质量 丁墨倾城时光肉肉章节 宝安西乡租房哪里便宜 pentagon的Kino goldenweasel hp452dw 能a3打印不 printscreen在哪 javaagent作用 小孩耳朵后有肿块 soup什么意思中文 lnx 根号x的不定积分 苹果手机越狱要关机吗 香港中文大学翻译硕士 骑士的血脉txt下载 曹少弼第一篇于海燕 世婚陆缄梦回前世 昂克赛拉 悦联升级 abs-058图解 美剧傲骨贤妻在线播放 switchPayPal hp 8440p haohaochangjiang 净水器道尔顿怎么样 广州比较好的民办小学 i36100u配hd520怎么样 张碧晨 张江 java代码创建快捷方式 蓝盒state express 555 哼 我不信 夜生活的女人 humid 和wet moist oppo手机系统怎么降级 水玉柠檬退役 android 状态布局 微信小程序 布局复用 thinkpad t570 双系统 mysql innodb集群 你爱永不变 美国黑帮 电影在线观看 mac sierra 快捷键 宫志刚 败坏师德 断了的弦 微盘下载

  All Right Reserved 知识库

  声明:本站内容源于网络,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,请咨询相关专业人士。

  如果无意之中侵犯了您的版权,或有意见、反馈或投诉等情况 网站地图 网站栏目