知识库

看拼音写汉字练习

网站:知识库   来源:网络收集

人教版小学语文三年级上册拼音填汉字 1、píng bà ( chuān dài ) zhāo hū ( hú diã kǒng quâ wǔ tïng zhōng ) ( ) ( ) cū zhuàng ( ) ) ( ) ( fâng wěi zhú ( )( dǎ bàn huān chàng piāo yáng jìng lǐ hào qí yïu xì gǔ lǎo )( jiã bái ) ( shǐ jìn ) ( rïng máo ) )( yáo huàng ) zhâ xiē jiǎ zhuāng ( ) ( yǒu qù ) ) ( cháo dài ( ) diào yú shâng kāi ) ( ) )( )( )( ) ( ) zhāo yǐn râ nào ( ) ( 2、wán shuǎ ( guān chá ( ) ( ) ( huā bàn ) ( hã lǒng shǒu zhǎng ) ( ) ( ) ( yī běn zhâng jīng ( 3 、 f ē ng d ǐ ng ( jū rán ( ) ( 5、yǎng wàng ( kě xī ( ) ( gǎn kuài ) ( ) ( guǒ rán ) ( )( hū rán ) ( sì hū yǐn rãn zhù mù ) b á i f à c ā ng c ā ng )( juã xīn z á n men )( fân lì )( pá shān ) huî zhě ) bi à n zi y ǒ ng q ì ) )( zhōng yú ) ( ) ( )( lì liàng ) ( xiōng pú ) ( miàn bāo zhā ) ( jiāo wài sàn bù ) ( dī tïu ) ( chãng shí ) ( ) ( huān kuài ) ( yán hán zì yán zì yǔ )( ) ) ( kěn dìng ( huān bâng luàn tiào ) ) (

6、tū rán chē liàng câ shēn ( ) ( ) ( ) ( àn dîng )( l ì kâ rãn xíng dào zhào xiàng jī )( )( ) dǎ liang jì zhě ( )( )( zhuǎn gào bǎi nîng zhǔn bâi jiāo juǎn )( qí guài )( )( mì shū zá zhì shâ )( ) ) ( 7、zhù míng zhuō mí cáng ( ) ( ) ( dì zhì xuã jiā yán yán shí shí lì shǐ ) ( zhuān mãn ) ( kǎo chá )( qín lǐng )( ) ( chãng guǒ ) ( ) ) ( zhuàn lái zhuàn qù xìng qù píng zhěng ( qiāo qiāo ( )( duǒ shǎn ) ( tuī dîng ) ( lǚ xíng ) ( wî chuáng ) yán jiū ) ) ( y í jì ) ( jì lǜ ) ( wî chuáng ) ( zhân jīng ( ) ( ) ( ) xiāng fãng )( jiā jiã )( jiā bâi ) 9、cù jìn shēn rù jì yì yì kǒu tïng shēng ( )( )( biàn dì )( chā huā ) )( yáo yuǎn ( ) ( ) ( 10、jīng xīn xī wàng yī rán fēi wǔ pīn mìng bēn pǎo dǒu dîng xún zhǎo ( mî fáng ( ) ( jì xù )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) dà jīng shī sâ ) ( shì zi )( ) ( jiā jǐn )( qiān hū wàn huàn ) ( chuí tïu sàng qì ) bō luï yán râ ) ( ) ) ( 11、qīng liáng ( liú yì xiān zǐ )( )( shàn zi )( ) ( qì wâi yïu piào ( )( ) ( xiāng tián liáng shuǎng liáng shí yáng shù fēng shōu ) ( ) ( ) ( )( )

yì mãi ( ) ( yā lí ) ( yïu liàng liàng ) fēn fāng mí rãn ) ( yàn lì )( jiāo nân liú xīn )( )( zhí wù xuã jiā ) ( sū xǐng shī dù )( )( guān xì mì qiâ ) shì yí ) 13、zhēng qí dîu yàn ( kūn chïng chuán bō ( )( )( ) ( shì yìng zhǎn shì xū yào xiū jiàn lù xù dà zhì ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( nâi wài qiáng dà měi mâng )( )( ) )( 14、zhǔn quâ wú wù quâ quâ shí shí wú lùn shì yàn zhǐ dài zhâng shí ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fēi sàn jī hū dà gài jiǎn shǎo zǔ lì yáo yuǎn tuī câ bāo kuî jiǎn chá ( )( )( )( )( )( )( )( ) ( ) mí shī yán tú chāo cháng jì yì lì běn nãng ( )( )( )( )( ) 15、míng táng làng fâi jìng piàn ( xì wēi ( ) ( yu â d ú ) ( su í y ì kān shǒu dìng shí qīng xián fàng dà jìng ) ( ) ( ji ǎ n d ā n ) ( ) ( xi ǎ n w ē i j ì ng ) ( ) ti á o ji ã jǐ lái jǐ qù ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( wēi shēng wù bài fǎng wán jù děng dài ( ) ( ) ( ) ( ) 17、yuǎn jìn wãn míng xiāng jù xuã wân fēng chãn pú pú nà mân yíng hîu ( d ě ng h î u ( zh ǐ j ì ng ) ( zh ǎ ng j ì n ) ( ) ( b ǎ o li ú ) ( chu á n sh î u ) ( ) ( ) q ǐ ng ji à o ) ( j ì ng zh î ng ) ( ) ) ( ) ( ) (

pǐn xíng ( shān qiū ) sì zhī jī fū liáo kuî ) ( ) ( ) ( ) ) ( 18、yǔ zhîu hēi àn shàng shēng xià jiàng qì xī ( ) ( ) ( ) ( ) ( xuâ yâ bēn liú bù xī mào shâng ( ) ( ) ( zī rùn chuàng zào ) ( ) ( ) 19、shâ jì cān jiā xiïng wěi quán bù hãng kuà chuàng jǔ jiǎn qīng chōng jī lì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhîng liàng jiã shěng jiān gù měi guān shí lán lán bǎn jīng měi tú àn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qián zhǎo huí shǒu yáo wàng shuāng lïng xì zhū cái gàn bǎo guì yí chǎn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiàn chãng ( ) 21、zhōng duàn chǔ jiāng gū fān ( ) ( ) ( ) 22、fēng jǐng yōu měi wù chǎn fēng fù wǔ guāng shí sâ gāo dī bù píng ( g â zh ǒ ng g â y à ng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qi ā n q í b ǎ i gu à i ) ( ) ch ã ng q ú n ji ã du ì ) ( pi ā o pi ā o y á o y á o yú yâ gōng rãn sì jiǎo cháo tiān ( ) ( zǔ zǔ bâi bâi shēn lán xìng huáng ) ( ) ( ) ( ) jiāo cuî lǎn yáng yáng pī jiǎ wēi wǔ yán sâ xíng zhuàng mào mì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fãi liào jì huà ( ) ( jiǎn dōng xi ) ( ) 23、chōu chū nân lǜ huì chãng xīn shǎng mì mì cãng cãng dǎng zhù shì xiàn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiàn chū kě kǒu xiān nân míng guì yào cái yîu sōng yîu ruǎn shã tou shōu cán ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fǎn yìng guā fēng jìn pào ( ) ( ) ( ) 25、jí hã zhāo jià jǐn zhāng gù rán wū guī zì wâi jìn gōng pào kǒu tǎn kâ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hã âr wãi yī zhàn chǎng dà xiǎn shãn wēi shǒu cì luàn chãng yī tuán cháng chù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shâng lì zhě cháng máo dùn pái shǒu chí yì bān shì bīng hîu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 26、bīng xiã fǔ tïu shǒu jù wán yì miǎn de qiǎng zǒu nán guî suàn shù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dāng chū suí biàn rãng rán dí rãn tái jiē suǒ yǐ dǒng de wā tǔ wū zi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chū cì guǎn dào ( ) ( ) 27、jiāo ào ào màn qiān xū shãn qì nǎo nù xiāng tí bìng lùn lǐ huì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) huāng liáng jīng yà guāng jiã pǔ sù jià zhí xīng fân táo cí zuǐ jiǎo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chǎo jià gǎn jī ( ) ( gǎn shîu pěng zhe ) ( ) ) ( 29、zhǎng shēng wãn jìng yuàn yì zī shì lún liú qíng kuàng màn tūn tūn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhù shì râ liâ chí jiǔ píng xī qíng xù jiǎng shù pǔ tōng huà dîng tīng ( ) ( gǔ lì ( ) ( ) ( tïu qiú ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 30、chãng gōng shì yàn jiào yù jiā píng zi shãng zi dài biǎo chá bēi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wēi xiǎn shùn lì rú shí bù jiǎ sī suǒ jī dîng huî dã guān xi zán liǎ dǔ zhù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 31、jǐ yǔ shì tàn xīn yì zhù fú tián mì dān xīn kuān yù qián xī tí xǐng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xìng gāo cǎi liâ àn shì cāi câ lì jí kǎ piàn pàn wàng xiǎn rán yōng bào ( ) ( ) ( ) ( ) ( táng guǒ ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) rãn ài tïng qíng tǐ tiē ( ) ( ) ( mǎi mài ) (

相关内容
 • 看拼音写汉字专项练习

  看拼音写汉字专项练习

  看拼音写汉字专项练习...

 • 看拼音写汉字单元练习

  看拼音写汉字单元练习

  看拼音写汉字单元练习...

 • 部编一年级下(写字练习)看拼音写汉字

  部编一年级下(写字练习)看拼音写汉字

  部编一年级下(写字练习)看拼音写汉字...

 • 小学一年级下册看拼音写汉字练习

  小学一年级下册看拼音写汉字练习

  小学一年级下册看拼音写汉字练习...

 • 小学一年级下册看拼音写汉字练习(全)

  小学一年级下册看拼音写汉字练习(全)

  小学一年级下册看拼音写汉字练习(全)...

 • 看拼音写汉字练习1年级下学期

  看拼音写汉字练习1年级下学期

  看拼音写汉字练习1年级下学期...

 • 一下语文单元看拼音写汉字练习

  一下语文单元看拼音写汉字练习

  一下语文单元看拼音写汉字练习...

 • 二年级上语文看拼音写汉字练习

  二年级上语文看拼音写汉字练习

  二年级上语文看拼音写汉字练习...

 • 二年级看拼音写汉字练习题-上册

  二年级看拼音写汉字练习题-上册

  二年级看拼音写汉字练习题-上册...

 • s版语文二上第1单元看拼音写汉字练习

  s版语文二上第1单元看拼音写汉字练习

  s版语文二上第1单元看拼音写汉字练习...

 • 网友在搜
 • 二年级看拼音写汉字
 • 看拼音写汉字软件
 • 看字写拼音
 • 看拼音写汉字chenjin
 • 看拼音写词语
 • 小学看拼音写汉字
 • phpsotrm 打开控制台 mtis 香港服务器 vpn 双氰胺 热水怎么溶解度 容姓取名 总裁强宠妻简予研408 刘銘揚名字打分 b站就靠fgo吗 东南dx5价格 app env 中班健康教案 柳岩热舞视频高清 dnf决斗场卡b milano design电话 怎么释放cpu潜力 我的世界motd插件 心理挂图 wps 2010 excel加密 奔驰a級和b级哪个好 slayer 解散 投诉会不会被报复 kira英语笔记 okcoin怎么注册 容忍与自由胡适 soldier s heart durometer A http dao.gyyx.cn imilf nicole aniston 剑灵 暗漫画八卦怎么弄 jsp method是什么 laravel 服务容器 裴松之 陆逊 peanut个人资料 申请微软授权 郑州太古可口可乐官网 java数据导入excel techingfelling百度云 刘亮鹭吧 ps黑作坊插件破解 pscad fft怎么用 电影与绘画 night watch 誓言 海带怎么泡 agribusiness职业 顾问 high 嗨 no.63 玄兵 airi.ai是什么意思 考研金融学与投资学 三星s7 插内存卡没用 大学美术活动方案 忠犬八公 日版 美版

  All Right Reserved 知识库

  声明:本站内容源于网络,出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,请咨询相关专业人士。

  如果无意之中侵犯了您的版权,或有意见、反馈或投诉等情况 网站地图 网站栏目